Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală

Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală

Fondul Ambasadorilor pentru Conservare Culturală, este unicul program de conservare culturală al guvernului SUA, care oferă finanţare directă, sub formă de granturi mici, pentru conservarea patrimoniului din alte ţări. Prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală, Departamentul de Stat al SUA, ajută ţările eligibile din toată lumea să păstreze locaţiile istorice şi manuscrisele, colecţiile de muzeu, şi formele tradiţionale de muzică, dans, şi limbă. Începând cu 2001, Guvernul SUA a acordat, prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală, granturi cu scop de conservare culturală pentru şase proiecte din Moldova.

Competiția proiectelor pentru 2020 

Ambasada SUA la Chişinău are plăcerea de a anunţa o competiţie deschisă pentru obţinerea unui grant în cadrul programului de granturi Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală pentru anul 2020.

Fondul Ambasadorilor a fost întemeiat de Congresul SUA în 2000, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea propriului patrimoniu cultural şi să demonstreze respectul SUA pentru varietatea de culturi din toată lumea. Anul trecut mărimea granturilor a variat între $25,000 şi $200,000. Suma minimă a unui singur grant este de $10,000 și maximă este de $200,000.

Data limită de depunere a proiectelor în limba engleză la Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, luni, 9 decembrie 2019. Câştigătorii vor fi anunţaţi în vara anului 2020.

Fondul Ambasadorilor finanţează proiecte de salvgardare a patrimoniului cultural în următoarele trei categorii:

 1. A)MONUMENTE DE CULTURĂ, care includ edificii istorice şi situri arheologice.

Proiectele în această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui edificiu antic sau istoric, salvgardarea unui sit arheologic, sau documentarea unor situri culturale într-o regiune cu scopul salvgardării;

 1. B)OBIECTE CULTURALE ŞI COLECŢII de la un muzeu, sit, sau instituţie similară, care includ obiecte arheologice şi etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise şi necesități muzeale generale de conservare.

Proiectele din această categorie pot include, de exemplu, conservarea unui obiect sau colecţie de obiecte, evaluarea gradului de degradare şi elaborarea strategiei de conservare a unei colecţii, inventarierea unei colecţii cu scopul conservării și protecției, crearea unor ambianţe sigure pentru păstrarea sau expunerea colecţiilor, sau instruirea specializată pentru îngrijirea şi păstrarea colecţiilor.

 1. C)FORME DE EXPRESIE CULTURALĂ TRADIŢIONALĂ, care includ muzica tradiţională, limbile indigene, și meşteşugurile.

Proiectele în această categorie pot include documentarea şi înregistrarea video şi audio a formelor tradiţionale de muzică şi dans cu scopul diseminării ca mijloc de studiere şi salvgardare sau suport pentru instruirea în domeniul salvgardării artelor sau meşteşugurilor tradiţionale pe cale de dispariţie.

Informaţie suplimentară:
Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:

A. Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
B. Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);

C. Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
D. Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
E. Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);

F. Elaborarea curriculumului sau  a materialelor didactice pentru uz la ore;

G. Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
H. Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
I. Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;

Î. Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);

J. Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
K. Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există;

L. Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;

M. Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
N. Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
O. Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
P. Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
Q. Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
R. Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
S. Taxele neprevăzute;
T. Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
U. Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;

V. Călătorii sau studii pentru dezvoltare profesională;
W. Proiectele individuale în valoare mai mică de $10,000 sau mai mare de $200,000;
X. Proiecte americane independente peste hotarele SUA.

Solicitanți eligibili: Solicitanţi pot fi organizaţii non-guvernamentale, muzee, ministere ale culturii, sau instituţii şi organizaţii similare, inclusiv organizații bazate în SUA care activează în baza capitolului 501(c)(3) al codului fiscal American, care pot demonstra că au experienţa şi aptitudinile corespunzătoare să administreze proiecte de salvgardare culturală. Fondul Ambasadorilor încurajează subvențiile, contribuțiile și alte forme de participare financiară.

Notă specială privitor la siturile şi obiectele religioase:

Clauza de constituire a constituţiei SUA permite guvernului includerea obiectelor şi siturilor religioase în cadrul unui program de asistentă în anumite condiţii. De exemplu, un obiect cu conotaţie religioasă, (inclusiv un lăcaş sfânt) ar putea fi subiectul unui grant de salvgardare dacă importanţa principală a obiectului nominalizat este apreciată în baza criteriului arhitectural, artistic, istoric, sau altui criteriu cultural (nu religios).

Criteriile de participare:

Toate proiectele trebuie să fie prezentate în următorul format:

 1. Titlul proiectului, perioada, locația, categoria, și sumarul;
 2. Informația despre solicitant, inclusiv informația de contact, CV-ul organizaţiei, inclusiv CV-urile directorului de proiect şi ale membrilor echipei de implementare;
 3. Scopul proiectului care explică pe scurt obiectivele proiectului și rezultatele dorite;
 4. Descrierea detaliată a activităţilor proiectului cu descrierea sarcinilor în ordine cronologică;
 5. Perioada de implementare a proiectului (etapele majore şi durata activităţilor);
 6. Importanţa lăcaşului sfânt sau cultural, a obiectului sau colecţiei, sau a formei de expresie accentuând valoarea istorică, arhitecturală, artistică sau culturală (non-religioasă);
 7. Urgenţa implementării acestui proiect
 8. Planul de sensibilizare publică al implementatorului, care descrie modul în care solicitantul intenționează să evidențieze și amplifice activitățile propuse prin intermediul platformelor tipar, electronice și rețelelor sociale;
 9. Descrierea măsurilor care vor fi luate pentru menţinerea sitului, obiectului sau colecţiei în stare bună după finalizarea proiectului finanţat prin acest program
 10. Bugetul detaliat al proiectului, demarcat in perioade bugetare de un an (2020, 2021, 2022, etc.), care include toate costurile în categorii separate (personal, beneficii, călătorii (inclusiv diurna), echipament, consumabile, contractual, alte costuri directe, subvenții);
 11. Cel puţin cinci poze digitale (format jpeg) sau fişiere audio-vizuale care reflectă condiția și natura monumentului, colecţiei sau formei de expresie.

Data limită de depunere a proiectelor este ora 17:30, luni, 9 decembrie 2019. Proiectele trebuie să fie pregătite în limba engleză şi expediate prin poşta electronică la adresele indicate mai jos. Solicitanții trebuie să citească cu atenție instrucțiunile de pe pagina ambasadei înainte de completarea și expedierea formularului de participare. Formularul și instrucțiunile pot fi găsite pe pagina ambasadei la adresa https://md.usembassy.gov/education-culture/local-programs/culture-programs/ambassadors-fund-cultural-preservation. Dacă există incertitudine privind eligibilitatea proiectului, rugăm să-l contactați pe coordonatorul programului Alexandru Leanca. Formularele care nu respectă instrucțiunile sau sunt incomplete nu vor fi acceptate.

Persoana de contact pentru acest program este Alexandru Leanca, tel: 022 85-17-14, e-mail: leancaai@state.govsaleanca@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI 

FORMULAR DE APLICARE

Ambasada SUA la Chişinău are plăcerea de a anunţa o competiţie deschisă pentru obţinerea unui grant în cadrul programului de granturi mari al Fondului Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală pentru anul 2020. Fondul Ambasadorilor a fost întemeiat de Congresul SUA în 2000, cu scopul de a ajută ţările eligibile din toată lumea la salvgardarea propriului patrimoniu cultural şi să demonstreze respectul SUA pentru varietatea de culturi din toată lumea. Anul trecut mărimea granturilor a variat între $245,000 şi $500,000. Suma minimă a unui singur grant este de $200,000 și maximă este de $800,000.

Această competiție constă din două runde de aplicare: Runda 1 (Rezumatul proiectului) și Runda 2 (Cererea completă). Data limită de depunere a rezumatelor proiectelor în limba engleză la Ambasada SUA la Chişinău este ora 17:30, luni, 9 decembrie 2019. În cazul rezumatelor care vor fi selectate pentru Runda 2, data limită de depunere a cererii comlete este 11 februarie, 2020.  Solicitanții vor fi anunţaţi despre rezultatele primei runde până la sfârșitul lui decembrie 2019.

Domeniile de finanțare: Programul de granturi mari AFCP susține conservarea siturilor arheologice antice majore, a clădirilor și monumentelor istorice și a colecțiilor majore de muzeu, care sunt accesibile publicului și protejate de lege în țara gazdă. Activitățile potrivite pot include:

 1. Conservarea preventivă (soluționarea condițiilor care afectează sau amenință situl)
 2. Stabilizare (reducerea degradării fizice (de exemplu avariere, prăbușire a unui sit)
 3. Conservare (soluționarea pagubelor sau deteriorării unei colecții sau a unor situri)
 4. Consolidare (conectarea sau reconectarea elementelor unui site)
 5. Anastiloza (reasamblarea unui sit din elementele sale originale)
 6. Restaurare (înlocuirea elementelor care lipsesc pentru a recrea aspectul inițial al unui sit, de obicei în cazul artelor plastice, artelor decorative și clădirilor istorice)

Informaţie suplimentară:
Fondul Ambasadorilor pentru Conservarea Culturală NU finanţează următoarele:

 1. Salvgardarea sau procurarea obiectelor, colecţiilor culturale, sau proprietate imobiliară aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv ale celor ale căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică se prevede, se planifică, sau este în proces dar nu este finalizat la momentul depunerii proiectului;
 2. Salvgardarea patrimoniului natural (fizic, biologic, şi formaţiilor geologice, colecţiilor paleontologice, a habitatului speciilor de animale şi plante ce se află în pericol, fosilelor, etc.);
 3. Salvgardarea rămăşiţelor umane sau animale;
 4. Salvgardarea presei de ştiri (ziare, buletine de ştiri, programe radio și TV, etc.);
 5. Salvgardarea materialelor publicate care există în altă parte (cărţi, publicaţii periodice, etc.);
 6. Elaborarea curriculumului sau  a materialelor didactice pentru uz la ore;
 7. Săpături arheologice sau sondaje cu scopul cercetării;
 8. Cercetarea istorică, cu excepţia cazurilor când cercetarea justifică succesul proiectului propus;
 9. Achiziţionarea sau crearea expozițiilor sau colecţiilor noi pentru muzee noi sau existente;
 10. Construcţia edificiilor noi, construcția anexelor, sau a acoperișurilor permanente (deasupra siturilor arheologice, de exemplu);
 11. Comandarea unor lucrări de artă noi sau arhitectură pentru scopuri comemorative sau de dezvoltare economică;
 12. Crearea unor copii sau recrearea unor obiecte sau situri culturale care nu mai există;
 13. Crearea unor adaptări noi sau moderne a dansurilor tradiţionale existente, cântecelor, melodiilor, compoziţiilor muzicale, pieselor, etc.;
 14. Relocarea siturilor culturale de pe un loc pe altul;
 15. Scoaterea din ţară a obiectelor culturale sau a elementelor unor situri culturale din oarecare motive;
 16. Digitalizarea obiectelor sau colecţiilor culturale, daca nu fac parte dintr-un efort de conservare mai mare şi clar definit;
 17. Planuri de conservare sau alte studii, dacă nu sunt un component a unui proiect mai mare de implementare a rezultatelor acelor studii;
 18. Stocuri de bani peşin, fundaţii sau fonduri periodice (mijloacele băneşti trebuie să fie cheltuite în perioada activă a grantului (până la cinci ani) şi nu pot fi utilizate pentru crearea unei fundaţii sau a unui fond periodic);
 19. Costurile pentru campanii de acumulare de capital;
 20. Taxele neprevăzute;
 21. Costurile lucrărilor efectuate înainte de obţinerea grantului;
 22. Călătoriile internaţionale, cu excepţia cazurilor când călătoriile justifică succesul proiectului propus;
 23. Călătorii sau studii pentru dezvoltare profesională;
 24. Proiectele individuale în valoare mai mică de $200,000 sau mai mare de $800,000;
 25. Proiecte americane independente peste hotarele SUA.

Solicitanți eligibili: Solicitanţi eligibili sunt entitățile non-comerciale de renume și responsabile, care sunt înregistrate și active în SAM.gov și sunt capabile să demonstreze că au experiența și capacitatea necesară de a gestiona proiecte de salvgardare a patrimoniului cultural. Solicitanții pot fi organizaţii non-guvernamentale, muzee, ministere ale culturii, sau instituţii şi organizaţii similare, inclusiv organizații bazate în SUA care activează în baza capitolului 501(c)(3) al codului fiscal American.

Notă specială privitor la siturile şi obiectele religioase: Clauza de constituire a constituţiei SUA permite guvernului includerea obiectelor şi siturilor religioase în cadrul unui program de asistentă în anumite condiţii. De exemplu, un obiect cu conotaţie religioasă, (inclusiv un lăcaş sfânt) ar putea fi subiectul unui grant de salvgardare dacă importanţa principală a obiectului nominalizat este apreciată în baza criteriului arhitectural, artistic, istoric, sau altui criteriu cultural (nu religios).

Cerințele pentru Runda 1 (Rezumatul proiectului):
Toate proiectele trebuie să fie prezentate în următorul format:

 1. Titlul proiectului, perioada, locația, categoria, și sumarul;
 2. Informația despre solicitant, inclusiv informația de contact, CV-ul organizaţiei, inclusiv CV-urile directorului de proiect şi ale membrilor echipei de implementare;
 3. Desemnări speciale (monument național, patrimoniu mondial etc.)
 4. Legea (legile) care protejează situl sau colecția (citate doar);
 5. Scopul proiectului care explică pe scurt obiectivele proiectului și rezultatele dorite;
 6. Importanţa prin care se pune accentul pe valoarea istorică, arhitecturală, artistică, sau culturală (non-religioasă);
 7. Urgenţa implementării acestui proiect explicând gravitatea situației și de ce proiectul trebuie să aibă loc acum;
 8. Sumarul bugetului;
 9. Bugetul detaliat al proiectului, demarcat in perioade bugetare de un an (2020, 2021, 2022, etc.), care include toate costurile în categorii separate (personal, beneficii, călătorii (inclusiv diurna), echipament, consumabile, contractual, alte costuri directe, subvenții);
 10. Cel puţin cinci poze digitale (format jpeg) sau fişiere audio-vizuale care reflectă condiția și natura monumentului sau a colecţiei si reflectă urgența sau necesitatea realizării proiectului propus (pereți prăbușiți, deteriorarea din cauza umedității etc.)

Data limită de depunere a proiectelor este ora 17:30, luni, 9 decembrie 2019. Proiectele trebuie să fie pregătite în limba engleză şi expediate prin poşta electronică la adresele indicate mai jos. Solicitanții trebuie să citească cu atenție instrucțiunile de pe pagina ambasadei înainte de completarea și expedierea formularului de participare. Formularul și instrucțiunile pot fi găsite pe pagina ambasadei la adresa https://md.usembassy.gov/education-culture/local-programs/culture-programs/ambassadors-fund-cultural-preservation. Dacă există incertitudine privind eligibilitatea proiectului, rugăm să-l contactați pe coordonatorul programului Alexandru Leanca. Formularele care nu respectă instrucțiunile sau sunt incomplete nu vor fi acceptate.

Persoana de contact pentru acest program este Alexandru Leanca, tel: 022 85-17-14, e-mail: leancaai@state.govsaleanca@yahoo.com

INSTRUCȚIUNI 

FORMULAR DE APLICARE


PROIECTE ÎN DERULARE

În 2016, 2017 și 2019, AFCP a acordat subvenții de $150.000, $200.000 și $380.000 respectiv pentru conservarea preventivă, stabilizarea și restaurarea uneia dintre cele mai vechi biserici medievale din zonă. Până în prezent, beneficiarul, Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit zidăria bisericii și a consolidat în prealabil picturile murale din altarul bisericii și din naos. În 2019/2020, va continua consolidarea și conservarea frescăi interioare, acoperișul actual va fi înlocuit cu un acoperiș din cărămidă robust și adecvat istoric și se va construi un sistem de aerare în jurul fundației bisericii. Costul total al proiectului este estimat la 1,6 milioane USD.

Biserica Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai vechi biserici din Moldova. Este singura biserică din Moldova care are toate zidurile interioare acoperite cu frescă. Frescele au fost pictate de pictori valahi în 1763. Valahia a fost o regiune istorică și geografică a României care a existat între secolele XV-XIX. Aceste fresce sunt considerate singurul exemplu rămas al picturilor în stil bizantino-românesc din secolul al XVIII-lea în partea de est a Europei.