Second call for tenders for licensing agreement of Cafeteria Services operation at U.S. Embassy Chisinau, Moldova

U.S Embassy Moldova is announcing a second call for tenders for a licensing agreement for operation of Cafeteria Services at the American Embassy in Chisinau, Moldova.

General Information: Submit an original and two copies of the tender, prepared in such format and detail as to enable the Licensor to make a thorough evaluation.  The tender package shall not be sealed in an envelope and clearly identify company name and manager and address or sent via email. Identify and explain any deviations, exceptions, or assumptions taken regarding any of the instructions or requirements.

Contents of Tender: The first part of the tender will address general information about the person/firm submitting the tender, including experience and references.  The second part of the tender will address the performance requirements. Address the following areas in the order shown below:

Part I – General Information

Prior Quality of Service and Experience:  List all contracts and Licensing Agreements your company has held over the past three-five years for the same or similar work.

Financial Capability: Describe your company’s financial condition and capability. Provide a current financial statement.

Other General Company Information.  Provide copies of recent health inspections.

Part II – Performance Required

Menu cycle and variety: State the length of your menu cycle and how often it changes throughout the year.  Provide the complete menu cycle that you will implement, showing selling prices.

Menu portion, prices and standard unit measurement price: State your pricing policies and procedures for establishing portion sizes and prices.  Provide a complete menu price and portion book.

Sanitation: Include standards, operating requirements, sanitation training programs, inspection procedures, frequency schedules, and management reports

Licensee’s Maintenance, Use and Inventory Programs: Discuss use and inventory programs for all equipment and supplies used in performance of the Agreement.

All tenders must be submitted to the following address:

chisinaucafeteria@state.gov   or 103 Mateevici street, Chisinau, Moldova.

Tender Submission and Due Date September 16, 2022.

There will be a site visit and a conference that will allow interested parties the opportunity to pose any questions they may have concerning the Invitation for Tenders and to view the site where the services are to be provided. Interested parties are urged to submit written questions using the address provided in the cover letter to this Invitation to Tender at least two days before the date of the conference.

This visit and conference will be held on September 12, 2022. Interested parties should register by emailing at chisinaucafeteria@state.gov before September 8, 2022 with next information:

1) First name, Last name, 2) ID serial number, 3) Company, 4). At that time, the caller will be advised regarding where they shall meet.

Please read carefully this document (PDF 321 KB)

——————————-

Anunț repetat: Ambasada SUA în Moldova anunță licitație pentru un contract de licență pentru prestarea Serviciilor de cafenea în cadrul Ambasadei.

Informatie generala: Expediați un original și două copii ale ofertei, întocmite într-un astfel de format încât să permită Licențiatorului să facă o evaluare amănunțită. Pachetul de licitație nu trebuie să fie sigilat într-un plic, să identifice în mod clar numele companiei, managerul și adresa, sau să fie expediat prin e-mail. Identificați și explicați orice abateri, excepții sau ipoteze luate cu privire la oricare dintre instrucțiuni sau cerințe.

Conținutul ofertelor: Prima parte a ofertei va aborda informații generale despre persoana/compania care depune oferta, inclusiv experiența și referințele. A doua parte a licitației va aborda cerințele de performanță. Informația indicată urmează a fi prezentată în ordinea indicată mai jos:

Partea I – Informația Generală

Calitatea anterioară a serviciilor și experiența:  Enumerați toate contractele și acordurile de licență pe care compania dumneavoastră le-a deținut în ultimii trei-cinci ani pentru aceeași muncă sau pentru o muncă similară.

Capacitatea Financiară: Descrieți situația financiară și capacitatea companiei dvs. Prezentați situația financiară curentă.

Alte informații generale despre companie: Furnizati copiile autorizațiilor sanitare recente.

Partea II – Performanța necesară

Meniul și varietatea: Indicați durata timpului meniului și cât de des se schimbă pe parcursul anului. Furnizați meniul pe care îl veți implementa, arătând prețurile de vânzare.

Meniul de porțiune, prețurile și preț unitar de măsura: Prezentați politicile de preț și procedurile pentru stabilirea dimensiunilor și prețurilor porțiilor. Furnizați un preț complet al meniului și cartea de porții.

Partea sanitară: Includeți standardele, cerințele de funcționare, programele de instruire ce țin de partea sanitară, proceduri de inspecție, frecvența acestora.

Programele de întreținere, utilizare și inventar ale titularului de licență:  Se va discuta despre utilizarea și programele de inventariere pentru toate echipamentele și consumabilele utilizate în executarea Acordului.

Toate ofertele se depun la următoarea adresă:

chisinaucafeteria@state.gov   sau  str. Alexei Mateevici 103 street, Chisinau, Moldova.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 16 Septembrie, 2022.

O vizită la fața locului va avea loc, care va permite părților interesate de a adresa întrebări cu privire la Invitația de licitație și de a vizualiza locul unde urmează să fie prestate serviciile. Părțile interesate sunt îndemnate să expedieze întrebările pe care le au, folosind adresa furnizată în scrisoarea de intenție a prezentei invitații la licitație, cu cel puțin două zile înainte de data vizitei.

Această vizită va avea loc pe 12 Septembrie, 2022. Părțile interesate urmează să se înregistreze prin e-mail la chisinaucafeteria@state.gov înainte de 8 Septembrie, 2022 cu următoarea informație:

1)Numele, Prenumele, 2) IDNP, 3) Compania. La momentul respectiv, părțile interesate vor fi informate cu privire la locul unde se vor întâlni.

Vă rugăm să citiți în prealabil documentul atașat (PDF 321 KB)